Algemene gebruiksvoorwaarden KMO.BE

0
115

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KMO

1Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van DANCO MEDIA BVBA in oprichting, met maatschappelijke zetel te Genkerweg 29, 3690 Zutendaal (BTW in aanvraag) (Binnen deze website genoemd : KMO.BE). E-mailadres : [email protected] Telefoon : 0032(0)499 800 200. Als bezoeker wordt u verzocht deze gebruiksvoorwaarden door te nemen alvorens de website te gebruiken of eendere welk element hiervan op eender welke wijze te gebruiken. Door uw bezoek aan en/of verder gebruik van de website(s) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. KMO.BE kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen. Eender welke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden. Indien het niet mogelijk is de voorwaarden te kunnen lezen of als men als gebruiker niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij vriendelijk om de website niet verder te bekijken of te gebruiken.

2Benamingen en verwijzingen

Onder de vermeldingen binnen deze gebruiksvoorwaarden wordt hierna verstaan onder:
website KMO.BE: deze website van DANCO MEDIA die men kan bezoeken en gebruiken via http://www.kmo.be of http://kmo.be
Bezoeker : elke gebruiker, abonnee, bezoeker, ondernemer en andere persoons- of bedrijfsvormen en elke persoon die de website gebruikt, bezoekt, aanbeveelt, beoordeelt of doorverwijst.
KMO.BE, ontwerp en onderdeel van vennootschap naar Belgisch recht DANCO MEDIA waarvan eerder de gegevens vermeld werden.
Als bezoeker stelt men zich akkoord dat elk gebruik van deze website en verwijzingen naar externe partners of informatie volledig en uitsluitend op eigen risico gebeurt. KMO.BE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van externe webpagina’s en websites. Elk bezoek aan deze websites en webpagina’s is op eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van KMO.BE

KMO.BE doet al het mogelijke om op deze website juiste en actuele informatie weer te geven. Het staat elke bezoeker vrij om KMO.BE op de hoogte te brengen van eventuele fouten en onjuistheden op deze website. Indien deze melding correct blijkt te zijn dan zal KMO.BE binnen een redelijke termijn mogelijke fouten corrigeren. Er kan echter geen enkele garantie worden gegeven dat er nooit een fout, onduidelijkheid of vergissing kan voorkomen. KMO.BE kan ook niet garanderen dat de website op elk moment actueel is. Het is daarom absoluut noodzakelijk als bezoeker om te weten dat de weergegeven informatie onjuistheden kan bevatten. En dus niet blindelings mag worden vertrouwd. Als bezoeker dient men zelf ook de bekomen informatie te verifiëren via andere kanalen. De bekomen informatie uit deze website mag men al zeker niet als absoluut advies. KMO.BE heeft geen enkel adviserende doelstelling.

Om deze reden alleen al kan KMO.BE in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk nadeel dat de bezoeker zou ondervinden als gevolg van foute, onvolledige, onduidelijke, onjuiste of gebrekkige informatie op deze website. Of op een website van derden waarnaar wordt verwezen.

3Verwijzingen naar externe websites en informatie

De website bevat links naar externe websites of webpagina’s die volledig los staan van KMO.BE. KMO.BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan. Indien de inhoud van externe websites inhoud bevat die aanstootgevend zijn, beledigend, of eender welke andere inhoud bevat die niet stroken met een normale te verwachten verwijzing vanuit KMO.BE vragen wij elke bezoeker van KMO.BE dit meteen te melden via [email protected] Deze links zullen dan zo snel mogelijk verwijderd worden van deze website. Gezien KMO.BE geen invloed heeft op, of verantwoordelijk is voor de inhoud van externe websites kan KMO.BE dus ook ook niet aansprakelijk gesteld worden indien de inhoud van deze websites wijzigde nadat in KMO.BE een externe verwijzing werd ingesteld.

4Informatie en veranderlijkheid

KMO.BE heeft het recht om de informatie die op deze website gepubliceerd wordt op elke moment te wijzigen. Dit betreft ook de algemene voorwaarden. Het is dus ook de verantwoordelijkheid van de bezoeker om zelf regelmatig en bij elk bezoek de gebruiksvoorwaarden en weergegeven informatie van deze website te controleren op enige verandering t.o.v. zijn eerdere bezoek aan KMO.BE.

5Gebruik en functie van deze website

Zoals bij elk technisch element kan men ook op een website geen 100% operationaliteit garanderen. Dat wil dus ook zeggen dat deze website bij momenten niet beschikbaar kan zijn. Dat kan o.a. zijn door onderhoudswerken, interne of extern gerelateerde technische problemen of aanvallen op de website door o.a. hackers. Het kan dus zijn dat u als bezoeker hierdoor hinder ondervindt en de weergegeven informatie of eender welke functie op deze website niet beschikbaar is. Bij bezoek of poging tot bezoek van deze website ontslaat men KMO.BE van elke aansprakelijkheid voor onbeschikbaarheid van de website en/of fouten. Zowel fouten in functie als in weergave en inhoud van informatie. Alsook van problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welk gebruik van deze website of van een website van derden waarnaar verwezen werd. KMO.BE heeft ook op elke moment het recht om een bezoeker en/of gebruiker toegang te weigeren tot deze website. Dit kan bij het minste vermoeden van fraude, hacken, fout taalgebruik of elke houding, uitspraak of actie die schade zou kunnen toebrengen aan KMO.BE en/of zijn bezoekers.

Buiten wat in de andere gebruiksvoorwaarden is bepaald dient elke bezoeker zich ook te houden aan regels van fatsoen en respect voor elke mening. De bezoeker dient zich ook te houden aan de wetgeving in zijn geheel. De bezoeker zal dus ook geen foto’s, links, teksten, informatie of eender ander element plaatsen op deze website die rechtstreekse of onrechtstreekse schade kan toebrengen aan personen, organisaties, ondernemingen of instanties. KMO.BE heeft hier ook het recht om eenieder toegang te ontzeggen die,of uit onvoorzichtigheid, of met opzet, eerdere vermelde acties of vermelding doet op deze website. Elke bezoeker dient de website “als een goede huisvader” te gebruiken.

6Intellectuele eigendom

Elke bezoeker aanvaardt en erkent dat de website o.a. foto’s, teksten, vermeldingen, reclame, afbeeldingen, ontwerpen, bedenkingen, weergaves in de vorm van grafieken en iconen ,tekeningen en andere elementen kan bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten kunnen eigendomsrechten zijn van KMO.BE maar ook van externe partijen en derden. Het is niet toegestaan om de website, op eender welke manier of via eender welk medium volledig of gedeeltelijk te kopiëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van KMO.BE.

7Bescherming van de persoonsgegevens

Wij respecteren de wet van de privacy en besteden de grootste zorg aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die men aan ons meedeelt. Hiervoor hebben wij een afzonderlijke pagina “Privacy disclaimer. Wij verzoeken elke bezoeker deze pagina gerelateerd met privacy ook door te nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER